img
Liczba produktów: Wartość koszyka: 0,00 zł imgPrzejdź do koszyka

Infolinia: 58 300 08 17

KOŁO - Łazienka z premią do 500pln!

 

Jak uzyskać do 500zł zwrotu za zakupy produktów KOŁO?

 

To proste!

 

 

1. Kup w naszym sklepie produkty marki KOŁO za kwotę co najmniej 1000zł

 

2. Zarejestruj zakup na stronie remontzpremia.pl

 

3. Czekaj na zwrot na konto!

Promocja KOŁO zwrot 500pln

 

Regulamin promocji konsumenckiej
„Łazienka z premią do 500 zł”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin promocji konsumenckiej „Łazienka z premią do 500 zł” (dalej „Regulamin”) określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Łazienka z premią do 500 zł”, zwanej dalej "Promocją".
1.2. Organizatorem Promocji jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, zwany dalej „Organizatorem”, działający na zlecenie Geberit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038776, NIP 9510065262, REGON 011269245, kapitał zakładowy 10.638.000,00 zł.
1.3. Punkty Sprzedaży – dowolne sklepy / punkty sprzedaży (w tym sklepy internetowe) prowadzące działalność handlową w zakresie wyposażenia łazienek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna Produktów Promocyjnych.
1.4. Promocja trwa od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. albo do wyczerpania puli Zwrotów, która wynosi w niniejszej Promocji maksymalnie 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zwroty są realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli Zwrotów, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (upływ terminu albo wyczerpanie puli Zwrotów). Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli Zwrotów na stronie internetowej promocji pod adresem: www.remontzpremia.pl.
1.5. Promocja dotyczy dowolnych produktów marki Koło, wprowadzonych do obrotu przez Geberit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnych i zakupionych w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi" lub „Produktami”.
1.6. W Promocji bierze udział każdy zakup Produktu Promocyjnego dokonany w okresie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r., z tym zastrzeżeniem, że zakup Produktów Promocyjnych może być udokumentowany maksymalnie 5 (słownie: pięcioma) oryginałami dowodów zakupu wystawionymi w powyższym okresie. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktu Promocyjnego.
1.7. Strona internetowa promocji – www.remontzpremia.pl
1.8. Zwrot pieniędzy (zwany także Zwrotem, Nagrodą) – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez Uczestnika (faktycznie zapłaconych) na zakup dowolnie wybranego Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w następującej wysokości:
− 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) – Zwrot w wysokości 100,00 zł przysługuje w przypadku, gdy cena brutto Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych widniejąca na zgłoszonym przez Uczestnika dowodzie zakupu lub zgłoszonych dowodach zakupu łącznie wynosi od 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) do 1.999,99 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100),
− 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100) - Zwrot w wysokości 230,00 zł przysługuje w przypadku, gdy cena brutto Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych widniejąca na zgłoszonym przez Uczestnika dowodzie zakupu lub zgłoszonych dowodach zakupu łącznie wynosi od 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) do 2.999,99 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100),
− 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) – Zwrot w wysokości 350,00 zł przysługuje w przypadku, gdy cena brutto Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych widniejąca na zgłoszonym przez Uczestnika dowodzie zakupu lub zgłoszonych dowodach zakupu łącznie wynosi od 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) do 3.999,99 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100),
− 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) – Zwrot w wysokości 500,00 zł przysługuje w przypadku, gdy cena brutto Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych widniejąca na zgłoszonym przez Uczestnika dowodzie zakupu lub zgłoszonych dowodach zakupu łącznie wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) lub jest wyższa.
W przypadku zgłaszania zakupu kilku Produktów Promocyjnych zakup taki może być udokumentowany jednym dowodem zakupu lub maksymalnie 5 (słownie: pięcioma) dowodami zakupu. Ceny brutto poszczególnych Produktów Promocyjnych wynikające z maksymalnie 5 (słownie: pięciu) dowodów zakupu podlegają zsumowaniu.
Zwrot pieniędzy dokonywany jest przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji, zgodnie z pkt. 3.1 oraz pkt. 3.2 Regulaminu. Jeden Uczestnik może otrzymać w całym okresie trwania Promocji maksymalnie jeden Zwrot za dowolnie wybrany Produkt Promocyjny lub Produkty Promocyjne. Uczestnik może zgłosić się do Promocji tylko jeden raz.
Przykładowy rozliczania Zwrotów:

Cena brutto Produktu lub zsumowana cena brutto Produktów Promocyjnych wynikająca ze zgłoszonego przez Uczestnika dowodu zakupu/ dowodów zakupu Wysokość przysługującego Zwrotu
1.000,00 zł 100,00 zł
1.999,99 zł 100,00 zł
2.000,00 zł 230,00 zł
2.500,00 zł 230,00 zł
2.999,99 zł 230,00 zł
3.000,00 zł 350,00 zł
3.999,99 zł 350,00 zł
4.000,00 zł 500,00 zł
4.330,00 zł 500,00 zł
6.000,00 zł 500,00 zł


1.9. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty Promocyjne nabyte przez Uczestnika w Punkcie Sprzedaży/ Punktach Sprzedaży w czasie trwania Promocji (tj. od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.). W Promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione (w przypadku ich zgłoszenia przez Uczestnika i otrzymania Zwrotu, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Nagrody).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 Regulaminu, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada rachunek w banku, który ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2.2. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może w niej uczestniczyć wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu Produktu Promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu.
2.3. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkt Promocyjny w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy firmy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Geberit Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Kole, Geberit Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Geberit Ozorków Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób oraz osób z nimi spowinowaconych. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
2.4. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Promocji, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1.W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: a) kupić w czasie trwania Promocji dowolnie wybrany Produkt lub Produkty Promocyjne, zgodnie z zapisami pkt. 1.5 i następnymi Regulaminu. Zakup Produktów Promocyjnych może być udokumentowany maksymalnie 5 (słownie: pięcioma) dowodami zakupu, b) dokonać zapłaty za Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne,
c) zachować dowód zakupu/dowody zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub wystawionej indywidualnie na Uczestnika faktury VAT lub faktury VAT elektronicznej w przypadku zakupu w sklepie internetowym) Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych. d) dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji poprzez stronę internetową promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji). Zgłoszenie musi być dokonane zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu.
3.2. Zgłoszenie musi być dokonane w terminie od godziny 00:00:00 dnia 03.08.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.10.2020 r. (przed wyczerpaniem się puli zwrotów) na stronie internetowej Promocji www.remontzpremia.pl pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy. Zgłoszenie musi zawierać łącznie następujące elementy i informacje (formularz zgłoszeniowy):
a) cena/ceny zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, wynikająca z dowodu zakupu,
b) datę/daty dokonania zakupu promocyjnego,
c) numer/numery dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer paragonu fiskalnego, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego bądź numer innego dowodu zakupu. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu),
d) załączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego dokonanego w czasie trwania Promocji (skan/zdjęcie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT albo faktury VAT elektronicznej wystawionej na uczestnika - osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierający: datę zakupu, nazwę sklepu, cenę oraz nazwę produktu promocyjnego, serię lub nr katalogowy/EAN. Uczestnik maksymalnie może zgłosić 5 (słownie: pięć) dowodów zakupu Produktów Promocyjnych. Plik/pliki z załączonym dowodem zakupu/dowodami zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg, png lub gif,
e) imię i nazwisko Uczestnika,
f) adres korespondencyjny Uczestnika,
g) adres poczty elektronicznej Uczestnika (tzw. e-mail),
h) numer rachunku bankowego Uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy,
i) udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na zamknięte pytania ankietowe,
j) akceptację Regulaminu promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:
 „Zapoznałam/em się z Regulaminem promocji konsumenckiej „Łazienka z premią do 500 zł” w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”
k) dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego (przycisku wyboru) lub wykonania
zadania, w tym m. in. przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej promocji lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
3.3. W momencie przyjęcia przez system Organizatora zgłoszenia (wypełnienie formularz zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji), Uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej Promocji oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostaje wysłane Uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika). W razie stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od Organizatora nie trafiła do skrzynki e- mail zawierającej „wiadomości – śmieci” / „spam”.
3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych, oświadczeń i elementów opisanych w pkt. 3.2 Regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane w innym terminie niż wskazany w pkt. 3.2 Regulaminu lub niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji.
3.5. Jeden Uczestnik w całej Promocji może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia na podstawie maksymalnie 5 (słownie: pięciu) dowodów zakupu i uzyskać - z zastrzeżeniem pkt. 3.6 Regulaminu - prawo do wyłącznie jednego Zwrotu na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny brutto poszczególnych Produktów Promocyjnych wynikające z dowodu/dowodów zakupu podlegają zsumowaniu.
3.6. Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” rozumie się ten sam adres korespondencyjny Uczestników promocji lub ten sam numer rachunku bankowego) mogą w ramach Promocji otrzymać wyłącznie jeden Zwrot. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby lub osób z jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do Organizatora zgłoszenie (liczy się data wypełnienia formularza zgłoszeniowego). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden Uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się do więcej niż jednego Zwrotu. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik otrzyma tylko jeden Zwrot.
3.7. Jeden dowód zakupu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia do Promocji.
3.8. Na jeden numer rachunku bankowego (wskazywany w zgłoszeniu) można dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Promocji.
3.9. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Jeden Uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie z jednego adresu IP. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do
strony internetowej promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
3.10. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie (przed wyczerpaniem się puli zwrotów) prawidłowe zgłoszenie, otrzymają Zwrot pieniędzy, o którym mowa pkt. 4.1 Regulaminu.
3.11. Przekazanie Zwrotów będzie dokonywane na bieżąco w miarę spływu zgłoszeń, nie wcześniej jednak niż 21 dni po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Promocji i nie później jednak niż do dnia 30.11.2020 r., z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w pkt. 4.3 regulaminu.
3.12. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia wyżej wymienionych warunków po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Zwrotu zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu.
3.13. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie Zwrotu zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt Promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2019 poz. 1145 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem Promocyjnym.
3.14. Dowód zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT lub faktury VAT elektronicznej wystawiony na Uczestnika) potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
b) dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,
c) dowód zakupu jest czytelny,
d) w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych (zgodnie z pkt. 3.15 Regulaminu).
3.15. W przypadku, gdy z treści dowodu dokonania zakupu nie wynika, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych, na dowodzie dokonania zakupu winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, potwierdzająca fakt dokonania zakupu Produktu Promocyjnego/Produktów Promocyjnych. Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.
3.16. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
3.17. Organizator dokonywać będzie weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem i weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków Promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania okazania oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu promocyjnego w danym Punkcie Sprzedaży.
3.18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Promocji, lub wpływania przez Uczestnika na wynik Promocji w sposób nieprzewidziany w Regulaminie, Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć takiego Uczestnika z Promocji i pozbawić go prawa do otrzymania Zwrotu.

4. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO
4.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.6 Regulaminu, za dokonanie zakupu dowolnie wybranego Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden Zwrot, wskazany w pkt. 1.8 Regulaminu.
4.2. Łączna (maksymalna) pula zwrotów w niniejszej Promocji wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4.3 Zwrot w wysokości przysługującej Uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelew na rachunek bankowy Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu. Zwrot zostanie dokonany nie później niż do dnia 30.11.2020 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, Organizator ma prawo do dokonania Zwrotu (pod warunkiem spełnienie przez Uczestnika wymagań przewidzianych w Regulaminie dla otrzymania Zwrotu) w terminie do 14.12.2020 r.
4.4. Zwrot nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego oraz w przypadku wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwroty (Nagrody) w niniejszej Promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Zwrotu za zakupiony Produkt Promocyjny z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, Organizator w ww. sytuacji nie odpowiada za brak zwrotu na rzecz Uczestnika.

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI
5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu Zwrotów będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.
5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
5.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu Zwrotu, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u Organizatora lub postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania Promocji wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 28.12.2020 r.
6.2. Każda reklamacja powinna zawierać:
− imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,
− dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
6.3. Reklamacje rozpatruje Organizator.
6.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora, nie później jednak niż do dnia 11.01.2021 r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).
6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Promocji przez Uczestników jest Organizator, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
7.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe Uczestnika Promocji pozyskane przez ww. administratora danych osobowych, w tym: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika, adres poczty elektronicznej Uczestnika, numer rachunku bankowego Uczestnika oraz adres IP są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotową promocją, tj.:
− w celu związanym z organizacją przedmiotowej akcji promocyjnej, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń do Promocji, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Zwrotu, wydania Zwrotu (dokonania przelewu), rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją promocji i ewentualnych obowiązków sprawozdawczych,
− w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji,
d) Uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych
oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć na adres e- mail: biuro@smolar.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom realizującym wykonanie zwrotu, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,
g) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją chyba, że z przepisów prawa

wynika dłuższy termin – wówczas dane będą przechowywane do terminu określonego bezpośrednio przez prawo,
h) dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Wszelkie informacje o Promocji będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.smolar.pl/promocja-Kolo oraz na stronie internetowej promocji: www.remontzpremia.pl , a także będą udzielane Uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego Uczestnika).
8.2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
8.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej promocji.
8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.


ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu promocji konsumenckiej „Łazienka z premią do 500 zł”

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.

paragon koło

do góry
Obsługujemy płatności przelewy24
Chronimy Twoje dane ssl
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Arenalazienek.pl Projekt i realizacja MAXSOTE 2019.
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium