Arena Łazienek
/skins/user/rwd_shoper_27/
1px

Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w sklepie internetowym ArenaŁazienek.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 01.01.2023r.

ArenaŁazienek.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie arenalazienek.pl (zwany dalej „sklepem” lub „Arenalazienek.pl”), prowadzony jest przez Femax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Szczęśliwej 25, 80-176, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444438, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12 810 000 PLN, w całości opłacony oraz NIP: 9570840115 (zwaną dalej FEMAX Sp. z o.o.), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@arenalazienek.pl, z użyciem dostępnych na stronie sklepu formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 058 300 08 17.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez sklep za pośrednictwem witryny arenalazienek.pl na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie arenalazienek.pl, telefonicznie, drogą mailową oraz na miejscu w siedzibie spółki.

3. Klienci mają również możliwość korzystania z arenalazienek.pl dokonując rejestracji. Świadczenie usług w ramach sklepu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Femax Sp. z o.o. na korzystanie z Arenalazienek.pl, w każdym czasie, poprzez kontakt drogą mailową z obsługą sklepu i żądanie usunięcia konta i powiązanych z nim danych. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Femax Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

4. Aby korzystać z usług sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące warunki:
a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
c. adres poczty elektronicznej e-mail.

5. W celu założenia konta Klienta w Arenalazienek.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji i inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Femax Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z Arenalazienek.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail z podanym w formularzu rejestracyjnym. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Arenalazienek.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7. Dokonywanie zakupów i zawieranie umów bez uprzedniej rejestracji w Arenalazienek.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia internetowego dostępnego na stronie internetowej Arenalazienek.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
b. akceptacji niniejszego Regulaminu.
c. zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

8. Arenalazienek.pl umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących bezpłatnych usług:
a. możliwość składania do Femax Sp. z o.o. zamówień celem nabycia produktów,
b. możliwość utworzenia konta Klienta dokonując rejestracji zgodnie z pkt 3-5 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży ze sklepem.
d. możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych (usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy. Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.
e. subskrypcji biuletynu informacyjnego typu newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem oraz treściami sklepu internetowego Arenalazienek.pl. Aby zamówić newsletter Klient podaje swój adres e-mail w formularzu na stronie sklepu. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego otrzymanego newslettera.

9. Dla Klientów, którzy założyli konto Klienta, Femax Sp. z o.o. jako sklep Arenalazienek.pl świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
a. przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
b. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.

10. Klient może zgłaszać Femax Sp. z o.o. reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać poprzez adres poczty elektronicznej sklep@arenalazienek.pl

a. W reklamacji Klient powinien podać numer zamówienia oraz pozostałe dane dot. zamówienia: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
b. Femax Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Femax Sp. z o.o. wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
c. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Femax Sp. z o.o. po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

11. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych sklepu następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Arenalazienek.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Wszystkie produkty dostępne w sklepie Arenalazienek.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem dla produktów wyprzedażowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są każdorazowo i indywidualnie w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty dostępne w sklepie Arenalazienek.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

13. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Arenalazienek.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura, zgodnie z życzeniem Klienta.

14. W przypadku zamówienia składanego w sklepie Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”. Po przyjęciu oferty Klienta, umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Femax Sp. z o.o. Sklep nie realizuje usług montażu produktów dostępnych na arenalazienek.pl.

15. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Arenalazienek.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia skompletowania zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze zamówienia.

16. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego Femax Sp. z o.o., jak i wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez Femax Sp. z o.o. salonach wyposażenia łazienek i techniki grzewczej, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych sklepu.

17. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w sklepie w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane precyzyjnie przed złożeniem zamówienia.

18. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie, Femax Sp. z o.o. może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

19. Możliwe są następujące formy płatności.
Przy odbiorze – zapłata gotówką lub kartą płatniczą kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Femax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem tradycyjnym - forma płatności polegająca na samodzielnym logowaniu Klienta do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje pocztą elektroniczną e-mail numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Femax Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do magazynu Femax Sp. z o.o. w celu skompletowania i przygotowania wysyłki lub odbioru.
Przelewy24.pl – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – płatność kartą płatniczą w placówkach Femax Sp. z o.o.
mBank M Raty – usługa za pośrednictwem PayPro S.A.

20. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na stronie sklepu, Femax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

21. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Femax Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji i księgowania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Femax Sp. z o.o., a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

22. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego salonu wyposażenia łazienek i techniki grzewczej Femax Sp. z o.o. Możliwość odebrania zamówionego produktu w Femax Sp. z o.o. następuje następnego dnia roboczego po zmianie statusu zamówienia na „wysłane do punktu odbioru”. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji zmianie statusu zamówienia. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta salon Femax Sp. z o.o. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępnych jest w Arenalazienek.pl pod hasłem „Punkt odbioru” oraz „Rodzaje i koszty dostawy”.

23. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu są zgodne z warunkami gwarancji producenta towaru i znajdują się na stronie producenta produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

24. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w sklepie pod hasłem „Gwarancja” w zakładce „Gwarancja i zwroty”.

25. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Femax Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu na nastęujących zasadach

a. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
b. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

26. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@arenalazienek.pl, lub w formie pisemnej na adres Femax Sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
c. numer zamówienia,
d. numer faktury,
e. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
f. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

27. Femax Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

28. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Femax Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

29. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Femax Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

30. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Femax Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Femax Sp. z o.o. albo Femax Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

31. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Femax Sp. z o.o. jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Femax Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

32. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Femax Sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

33. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta; w szczególności konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu na stronie sklepu w zakładce „Gwarancja i zwroty”. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

34. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, lub Klienta, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, niestandaryzowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Klienta, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Klientowi, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

35. Arenalazienek.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF oraz papierowej. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną po realizacji zamówienia oraz na żądanie papierową wraz z zamawianym towarem.

36. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Arenalazienek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

37. Podane przez Klientów dane osobowe Femax Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, znajdującej się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu.

38. Femax Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Femax Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Arenalazienek.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

39. Klient przy pierwszym logowaniu w sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Femax Sp. z o.o.

40. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

41. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Femax Sp. z o.o. w ramach sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

42. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@arenalazienek.pl

Promocje

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium